• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Yalpus.com – Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký nhằm đảm bảo cho việc giao kết Hợp đồng chính là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất mà các bên thỏa thuận chuyển nhượng cho nhau.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Hôm nay, ngày…….tháng……năm……, tại……… chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (gọi tắt là Bên A): 
Ông [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]  
CMND số: [……………….....]     cấp ngày [……………….....]        tại CA  [……………….....]  
Bà [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]  
CMND số: [……………….....]     cấp ngày [……………….....]        tại CA  [……………….....]  
Cùng thường trú: [……………….....]

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (gọi tắt là Bên B):
Ông [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]  
CMND số: [……………….....]     cấp ngày [……………….....]        tại CA  [……………….....]  
Bà [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]  
CMND số: [……………….....]     cấp ngày [……………….....]        tại CA  [……………….....]  
Cùng thường trú: [……………….....]
Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Ngân hàng:

XÉT RẰNG:
Bên A là hai vợ chồng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử mảnh đất được miêu tả tại Điều 1 của Hợp đồng. Bên B là hai vợ chồng  có quyền sử dụng thửa đất được miêu tả tại Điều 1 của Hợp đồng và đồng ý chuyển nhượng thửa đất nêu trên cho Bên A theo như các nội dung được thỏa thuận tại hợp đồng..
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
Quyền sử dụng đất mà các bên thỏa thuận chuyển nhượng cụ thể như sau:
-    Thửa đất số: […..]
-    Tờ bản đồ số: […..]
-    Địa chỉ thửa đất: [……………….....].
-    Diện tích: [……] (Bằng chữ………..).
-    Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng:
+ Sử dụng chung:
-    Mục đích sử dụng: [……….]
-    Thời hạn sử dụng: [……….]
-    Nguồn sử dụng đất: [………..]

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH  ĐẶT CỌC
Hai bên thỏa thuận hợp đồng đặt cọc này nhằm để đảm bảo cho việc giao kết Hợp đồng chính là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại [……………….....] từ bên B sang cho bên A
Trong trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện thì tài sản đặt cọc được khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên nào từ chối việc thực hiện những quy định theo Hợp đồng này phải chịu phạt cọc theo Điều 4 của Hợp đồng.

ĐIỀU 3: GIÁ CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (tính vào chi phí thanh toán)
- Giá trị quyền sử dụng đất: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).
- Giá cọc: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ  đồng), tương đương với 10% giá trị quyền sử dụng đất.
- Thời hạn đặt cọc: 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng này.
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản cho Bên B theo thông tin ở phần đầu của Hợp đồng này.

Thời gian chuyển khoản:
- Giai đoạn 1: Bên A thanh toán cho Bên B tiền cọc là 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ  đồng) vào ngày …./…../…..
- Giai đoạn 2: Bên A thanh toán cho Bên B  25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng) ngay sau khi các bên hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng.
- Giai đoạn 3: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng) trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được giấy xác nhận từ Bên B đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế có liên quan đến việc chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: PHẠT CỌC VÀ PHẠT VI PHẠM
4.1. Phạt cọc
- Phạt cọc được áp dụng khi một trong các bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây ảnh hưởng đến mục đích của việc ký kết hợp đồng trong thời hạn đặt cọc.
- Bên A phải chịu mất đi số tiền cọc đã thanh toán cho Bên B nếu Bên A thay đổi ý chí về việc chuyển nhượn quyền sử dụng đất khác với Hợp đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.
- Bên B phải hoàn trả lại tiền cọc mà Bên A phải thanh toán và chịu phạt cọc với số tiền bằng với số tiền cọc khi Bên B thay đổi ý chí về việc chuyển nhượng về quyền sử dung đất khác với Hợp đồng này mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

4.2. Phạt vi phạm
- Phạt vi phạm được áp dụng khi một trong các bên có hành vi vi phạm với những quy định của hợp đồng. Phạt vi phạm có thể áp dụng cả khi hai bên đang thực hiện hợp đồng hoặc đã chấm dứt hợp đồng nhưng có vi phạm xảy ra.
- Phạt vi phạm được tính là 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
- Phạt vi phạm trong khi thực hiện hợp đồng có thể được khấu trừ vào số tiền thanh toán vào các giai đoạn theo quy định của Hợp đồng.

ĐIỀU 5: HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG
Bên A chịu trách nhiệm soạn thảo tất cả các hợp đồng liên quan đến việc đặt cọc và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.
Bên B chịu trách nhiệm chuẩn bị hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cụ thể:
- Đơn xin đăng ký biên động quyền sử dụng đất (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao chứng thực);
- Sổ hộ khẩu của các bên (bản sao chứng thực);
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng);
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính) (trong trường hợp hợp chia tách, hoặc hợp nhất nhiều thửa đất);
- Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng nhân thân (bản sao);
- Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính (bản chính)

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
- Bên A có quyền nhắc nhở và yêu cầu Bên B bảo toàn căn nhà trong suốt thời gian hợp đồng này có hiệu lực.
- Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện phạt vi phạm và phạt cọc khi Bên B vi phạm hợp đồng.
- Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu Bên B có hành vi vi phạm gây ra thiệt hại thực tế cho Bên A.
- Bên A có nghĩa vụ chuyển cọc đúng theo thời gian thỏa thuận theo hợp đồng.
- Bên A có nghĩa vụ tiến hành việc mua nhà trong thời hạn cọc như đã thỏa thuận.
- Bên A có nghĩa vụ thực hiện việc thanh toán đúng theo tiến độ đã thoả thuận trong hợp đồng.
- Bên A có nghĩa vụ thực hiện phạt vi phạm và phạt cọc khi có hành vi vi phạm hợp đồng.
- Bên A có nghĩa vụ trả các loại phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo nghĩa vụ tài chính.
- Bên A có toàn quyền và nghĩ vụ theo hợp đồng này.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
- Bên B có quyền nhắc nhở và yêu cầu Bên A chuyển cọc theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Bên B có quyền nhắc nhở và yêu cầu Bên A tiến hành việc mua nhà trong thời hạn đặt cọc.
- Bên B có quyền nhắc nhở và yêu cầu Bên A thực hiện việc thanh toán đúng theo tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Bên B có quyền yêu cầu Bên A thực hiện phạt vi phạm và phạt cọc khi có hành vi vi phạm hợp đồng.
- Bên B có nghĩa vụ bảo toàn căn nhà trong thời gian hợp đồng này có hiệu lực.
- Bên B có nghĩa vụ tiến hành và hỗ trợ các thủ tục mua nhà cho Bên A
- Bên B có nghĩa vụ hiện phạt vi phạm và phạt cọc khi có hành vi vi phạm hợp đồng.
- Bên B có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí do Bên mua có nghĩa vụ thanh toán theo quy định của pháp luật.
- Bên B có toàn quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng này.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Chấm dứt hợp đồng được hiểu là các bên không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo hợp đồng kể từ khi hợp đồng được xem là chấm dứt trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ phạt vi phạm.
Các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo các bên thỏa thuận:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày ấn định thanh toán tiền cọc, nếu Bên A không thanh toán tiền cọc thì hợp đồng mặc nhiên được hiểu là chấm dứt mà không ràng buộc điều kiện gì giữa các bên.
- Quá thời hạn cọc mà Bên A không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hợp đồng mặc nhiên được xem là chấm dứt với điều kiện Bên B không có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền cọc cho Bên A và Bên A phải chịu phạt vi phạm theo Điều 4.2 của Hợp đồng.
- Trong thời hạn cọc mà Bên B không tiến hành hoặc từ chối tiến hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên A thì Bên A có quyền gởi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên B phải hoàn trả lại phần tiền cọc mà Bên A đã thanh toán, chịu phạt cọc bằng với số tiền cọc được quy định tại Điều 3 của hợp đồng và chịu phạt vi phạm theo quy định tại Điều 4.2 cùa Hợp đồng.
- Hợp đồng có thề chấm dứt bất cứ khi nào khi được các bên thỏa thuận bằng văn bản và gởi thông báo cho bên còn lại.
- Thông báo được xem là đã được nhận khi văn bảo thông báo được gởi đến đúng địa chỉ thường trú hoặc đại chỉ email của các bên theo thông tin đã nêu trong hợp đồng.

ĐIỀU 8: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Bồi thường thiệt hại được áp dụng khi một trong các bên có hành vi vi phạm gây ra thiệt hại thực tế cho bên còn lại.
Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp và gián tiếp mà Bên bị vi phạm phải chịu do Bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp và gián tiếp mà Bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm và các thiệt hại xảy ra.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi tranh chấp phát sinh đều được giải quyết bằng con dường thương lượng, hòa giải dựa trên quyền và lợi ích của các bên. Sau 20 ngày kể từ ngày tranh chấp phát sinh mà các bên không thể tự thỏa thuận giải quyết thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và các bên bắt buộc phải tuân theo.
Trong thời gian giải quyết tranh chấp, các bên không được thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến căn nhà được miêu tả tại Điều 1 với bên thứ ba cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến căn nhà được lập trong thời gian này đều được coi là vô hiệu.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Các bên cam kết những thông tin được ghi trong hợp đồng đều hoàn toàn đúng sự thật.
- Các bên đã đọc và đồng ý toàn bộ những quy định trong hợp đồng.
- Các bên đã nắm rõ quyền và lợi ích của mình theo hợp đồng.
- Hợp đồng được lập dựa trên sự tự nguyện của các bên.
- Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.


ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN BBản quyền thuộc về Yalpus.com

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 
>> CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS 
>> Liên hệ với Yalpus 


Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment