• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế cho Luật đất đai 2003.


Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2014.
- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP
- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
- Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
- Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN-MT
- Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định về đấu giá Quyền sử dụng đất.

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Sắp xếp theo thứ tự:

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2014.
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.
Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment