• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

THỦ TỤC XUẤT NHẬP CẢNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CÓ HAI QUỐC TỊCH

Yalpus xin đề cập đến một vấn đề tương đối phức tạp mà một số Việt kiều hoặc người nước ngoài có hai quốc tịch mà trong đó có một quốc tịch Việt Nam quan tâm là những người này sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Việt Nam với tư cách (hộ chiếu) quốc tịch nào và khi vào Việt Nam bằng hộ chiếu nước ngoài (không sử dụng hộ chiếu Việt Nam) thì họ có được tự do cư trú tại Việt Nam vô thời hạn như công dân Việt Nam hay họ phải xin gia hạn visa khi hết hạn và phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam khi hết hạn visa mà không được gia hạn tiếp.

>> Sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
>> Dịch vụ pháp lý cho người nước ngoài, Việt kiều
>> Thủ tục xác nhận người gốc Việt Nam

Những điều cần lưu ý đối với Công dân Việt Nam có 2 quốc tịch

1. TỔNG QUAN: 

Các quy định của pháp luật:

Luật Quốc tịch: theo quy định tại Điều 5 Luật quốc tịch 2008 sửa đổi 2014 (Luật quốc tịch) thì “Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam” và cũng không có quy định đặc thù cho công dân Việt Nam có hai/nhiều quốc tịch (Việt Nam và nước khác).
Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP hướng dẫn về Xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam thì Công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam thì được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác. Và Việt Nam và Cyprus không có hiệu định song phương, đa phương nào liên quan đến vấn đề này.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (Luật Xuất nhập cảnh cho người nước ngoài): quy định người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Và cũng quy định nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài có nhiều hộ chiếu thì chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Thực tế: 

Theo hướng dẫn và áp dụng thủ tục tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ( như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hồ Chí Minh) thì khi một người Việt Nam có hai quốc tịch Việt Nam (trong đó có 1 quốc tịch Việt Nam) thì khi nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng hộ chiếu nào thì đối xử như người có quốc tịch trên hộ chiếu đó trong quá trình cư trú, xuất cảnh. Trong trường hợp, người đó sử dụng hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh thì khi hết hạn visa phải làm thủ tục gia hạn.

2. LỜI TƯ VẤN: 

Khi một người có hai quốc tịch nêu trên muốn nhập cảnh vào Việt Nam sẽ có hai sự lựa chọn là (i) sử dụng hộ chiếu Việt Nam hoặc (ii) sử dụng hộ chiếu nước ngoài để nhập cảnh đều được. Nhưng khi sử dụng hộ chiếu nào thì sẽ được đối xử riêng cho loại hộ chiếu đó. Cụ thể: 

Nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam

Khi một người có hai quốc tịch nêu trên nhập cảnh vào Việt Nam mà sử dụng hộ chiếu Việt Nam thì người đó đương nhiên được tự do xuất nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần phải xin visa và cũng được ở tại Việt Nam vô thời hạn vì người đó được đối xử như công dân Việt Nam.

Nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nước ngoài và hết hạn Visam muốn tiếp tục ở lại Việt Nam. 

Khi một người có hai quốc tịch nêu trên nhập cảnh vào Việt Nam mà sử dụng hộ chiếu nước ngoài, khi hết hạn visa hoặc hết hạn thời hạn lưu trú tại Việt Nam thì bắt phải xin gia hạn visa.
Nếu không gia hạn visa sẽ bị xử phạt như trường hợp người nước ngoài ở lại Việt Nam khi hết hạn visa và có khả năng buộc xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. 

Hậu quả của việc bị buộc xuất cảnh ra khỏi Việt Nam trong trương tường hợp này thì người đó trong thời hạn 06 (sáu) tháng sẽ không được nhập cảnh vào Việt Nam.

Trình tự, thủ tục đầu tư vào Việt Nam: 

Về vấn đề sẽ đối xử như là Nhà đầu tư Việt Nam hay là Nhà đầu tư nước ngoài thì vấn đề này pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng mà trên thực tế sẽ căn cứ vào hồ sơ đăng ký đầu tư/thành lập doanh nghiệp khi làm thủ tục kê khai quốc tịch nào. 

Ví dụ: trong hồ sơ làm thủ tục đầu tư/thành lập doanh nghiệp mà người đó kê khai quốc tịch nước ngoài thì sẽ tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Còn trong hồ sơ đầu tư/ thành lập doanh nghiệp mà đăng ký kê khai quốc tịch Việt Nam thì sẽ đối xử như người Việt Nam, nếu người đó thành lập với các cá nhân, tổ chức trong nước thì không cần phải tiến hành thủ tục đầu tư nước ngoài mà chỉ cần đăng ký thành lập doanh nghiệp là đủ. 

Một số vấn đề khác: 

Trong một số trường hợp những người Việt Nam có hai quốc tịch này muốn sử dụng hộ chiếu nước ngoài thì có thể tiến hành xin visa theo diện nhà đầu tư hoặc làm thủ tục miễn thị thực như sau:
Nhà đầu tư: người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể xin visa theo diện nhà đầu tư (ký hiệu là ĐT) có thời hạn tối đa lên tới 05 (năm) năm. 

Ngoài ra người này có thể làm thủ tục xin giấy miễn thị thực theo dạng người việt nam định cư ở nước ngoài có thời hạn tối đa lên đến 05 (năm) năm. 


Sau đây là một số quy định pháp luật liên quan đến nội dung nên trên: 

LUẬT QUỐC TỊCH 2008 SỬA ĐỔI 2014

Điều 5. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân

1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách để công dân Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và làm các nghĩa vụ công dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước.

4. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi NĐ 94/2015/NĐ-CP và NĐ 136/2007/NĐ-CP)
Điều 3. 1. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia nêu tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
Điều 4. 1. Các giấy tờ sau đây cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh:
a) Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:
- Hộ chiếu ngoại giao;
- Hộ chiếu công vụ;
- Hộ chiếu phổ thông.

LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2014
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Điều 4. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
4. Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Điều 8. Ký hiệu thị thực
7. ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
Điều 9. Thời hạn thị thực
6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.
Điều 12. Các trường hợp được miễn thị thực
5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.
NGHỊ ĐỊNH 82/2015 về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Điều 4. Thời hạn, giá trị và hình thc của giấy miễn thị thực
1. Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.
Điều 21. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh
3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.
5. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.
6. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.
9. Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Điều 30. Buộc xuất cảnh
1. Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp sau đây:
a) Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh;
b) Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Liên hệ Yalpus để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, Yalpus cam kết sẽ đưa ra được những giải pháp phù hợp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn và các yêu cầu của khách hàng trong quá trình tiến hành thực hiện công việc.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0935 864 357 
Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment