• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Yalpus.com - Yalpus xin giới thiệu Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được ký kết giữa chủ đầu tư và người mua nhà. 


HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Số:_________/HĐĐC/______


-                Căn cứ bộ Luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-                Căn cứ Luật đất đai 2013  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-                Căn cứ luật kinh doanh bất động sản  2014
-                Căn cứ luật Nhà ờ 2014
-                Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên

    Dự án :
Lô đất:  

Hợp Đồng Đặt Cọc (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) này được lập ngày[…………] tháng […………]năm[…………], tại […………]
1.      BÊN NHẬN CỌC: CÔNG TY […………]
Địa chỉ                 : […………]
Điện thoại            :[…………]               Fax: […………]
Tài khoản số       : […………]tại Ngân hàng […………]
Mã số doanh nghiệp : […………]
Đại diện               :[…………]   Chức vụ: […………]
(Sau đây gọi tắt là “Công Ty”).

2.      BÊN ĐẶT CỌC:
Ông/bà                 :   […………]                        Sinh năm: […………]
CMND/Hộ chiếu/số: […………]
Địa chỉ thường trú: […………]
Địa chỉ liên hệ: […………]      : Điện thoại   : […………]  Email: […………]
(Sau đây gọi tắt là “Khách Hàng”).
(Công Ty và Khách Hàng sau đây gọi chung là “Hai Bên” và gọi riêng là “Bên” tùy ngữ cảnh).


Trên cơ sở:
i)                  Các quy định pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, dân sự hiện hành;
ii)                Công Ty là một doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh bất động sản, hiện là chủ đầu tư Dự án[…………], tọa lạc tại […………]với tổng diện tích khoảng […………] (sau đây gọi tắt là “Dự Án) theo các văn bản pháp lý sau:
-            […………]
-            […………]
-            […………]
-  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số [………………….] do [………………….] cấp ngày [………………….] đối với diện tích Khu đất [………………….].
iii)             Khách Hàng cam kết là đối tượng thỏa mãn điều kiện được mua nhà theo quy định của pháp luật hiện hành, sau khi đã tìm hiểu và hiểu rõ các vấn đề liên quan đến DÁn cũng như việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, mong muốn ký kết Hợp Đồng Đặt Cọc này với Công Ty để đảm bảo việc ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với nhà ở như mô tả dưới đây (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai”);
iv)              Hai Bên thống nhất thực hiện Hợp Đồng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và cùng có lợi.

Theo đó, Hai Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
Khách Hàng đồng ý đặt cọc và Công Ty đồng ý nhận cọc nhằm đảm bảo việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai đối với nhà ở đặc điểm như mô tả dưới đây (sau đây gọi tắt là “Nhà Ở”):
1.1             Số lượng nhà ở
1.2             Loại nhà ở:  […………]
1.3             Ký hiệu nhà ở:  […………]
1.4             Diện tích khuôn viên quyền sử dụng đất: […………], trong đó:
Sử dụng riêng: […………]Sử dụng chung (nếu có): […………]
Diện tích khuôn viên quyền sử dụng đất chỉ là tạm tính và sẽ được xác định chính xác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là “Giấy Chứng Nhận) được cấp cho Khách Hàng.
1.5             Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: .................................
1.6             Quy mô của nhà ở:
-            Tổng số tầng xây dựng: ....................
-            Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2
-            Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng: [………………….]
Quy mô và các thông tin chi tiết về nhà ở được đính kèm bằng một Phụ lục theo Hợp đồng này.
1.7             Thanh toán Giá bán nhà ở: Khách Hàng thanh toán Giá bán nhà ở cho Công Ty theo         quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai.

ĐIỀU 2: GIÁ BÁN NHÀ Ở
Giá bán Nhà Ở: bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất, Giá trị xây dựng phần móng nhà ở Giá trị xây dựng nhà ở. Trong đó:
2.1              Giá trị quyền sử dụng đất:
-            Giá trị quyền sử dụng đất đã bao gồm Thuế VAT là: …………………. (……………………….), tương đương với Đơn giá ………….. đồng/m2 quyền sử dụng đất (…………………………).
-            Giá trị xây dựng móng nhà ở và Giá trị xây dựng công trình trên móng nhà (giá trị xây dựng nhà ở): sẽ được Hai Bên thỏa thuận và thống nhất trước khi Công Ty xây dựng Nhà Ở.
2.2             Giá trị xây dựng phần móng: [………………….]
2.3             Giá trị Xây dựng nhà ở: [………………….]
Tổng giá bán nhà ở là: [………………….]

ĐIỀU 2: ĐẶT CỌC VÀ XỬ LÝ SỐ TIỀN ĐẶT CỌC
Để đảm bảo việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai, Khách Hàng đồng ý đặt cọc cho Công Ty số tiền ……………..đồng (…………………..) (sau đây gọi tắt là “Tiền Cọc). Các khoản thanh toán của Giá bán Nhà Ở Khách Hàng sẽ thanh toán cho Công Ty theo các đợt thanh toán trên tổng giá trị Nhà Ở được quy định cụ thể như sau:
2.1              
Đợt đặt cọc
Nội dung thanh toán
Tỷ lệ số tiền (đồng)
Thời hạn thanh toán
01
Thanh toán tiền đặt cọc

Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc
02
Thanh toán lần 2


03
Thanh toán lần 3


04
Thanh toán lần 4


05
Thanh toán lần 5


06
Thanh toán lần 6


07
Thanh toán lần 7


08
Thanh toán lần 8


Tổng

…………. đồng  (95%)

2.2             Tiền Cọc sẽ được chuyển thành số tiền Khách Hàng thanh toán cho Công Ty theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai khi Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai hoặc sẽ được xử lý theo quy định tại Hợp Đồng này.
2.3             Số tiền 5% còn lại khách hàng sẽ thanh toán thanh toán cho Công ty khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 3: KÝ KẾT THỎA THUẬN XÂY DỰNG PHẦN MÓNG NHÀ
3.1             Trong thời hạn […………]tính từ ngày Công Ty gửi thông báo về việc ký kết Biên Bản Bàn Giao Nền Đất Xây Dựng Nhà, Hai Bên sẽ ký kết Thỏa Thuận Xây Dựng Phần Móng Nhà.
3.2             Sau khi hoàn tất xây dựng phần móng, Công Ty sẽ ký kết Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai với Khách Hàng như được nêu tại Điều 4 dưới đây.

ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI VÀ THỎA THUẬN XÂY DỰNG PHẦN MÓNG NHÀ
4.1.           Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai sẽ được Hai Bên ký kết trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Công Ty ký biên bản nghiệm thu, ban giao kỹ thuật phần móng nhà ở.
4.2.           Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai sẽ được ký kết tại trụ sở Công Ty theo mẫu đính kèm tại Phụ lục số [……] của Hợp đồng này.
4.3.           Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai chỉ được ký kết sau khi Khách Hàng đã đặt cọc, thanh toán theo đúng tiến độ quy định tại Hợp Đồng này (bao gồm cả việc thanh toán đầy đủ các khoản lãi suất, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, nếu có).

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN
Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng và pháp luật Việt Nam, mỗi Bên còn có quyền và nghĩa vụ sau:
5.1.           Quyền và nghĩa vụ của Công Ty:
5.1.1       Được Khách Hàng đặt cọc và thanh toán theo đúng quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai;
5.1.2       Ký kết Biên Bản Bàn  Giao Nền Đất Xây Dựng Nhà với Khách Hàng trong vòng 18 tháng kể từ ngày Khách Hàng đặt cọc đợt 01.
5.1.3       Thời gian bàn giao nền đất để xây dựng phần móng nhà có thể sớm hoặc muộn hơn 30 (ba mươi) ngày theo quy định tại mục 5.1.2 Khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng này. Trường hợp sau 30 (ba mươi) ngày mà Công ty vẫn chưa bàn giao nền đất cho khách hàng Công ty sẽ chịu phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán với điều kiện Khách hàng thanh toán đúng và đủ theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Trường hợp thời gian chậm bàn giao nền đất quá 03 (ba) tháng theo quy định tại mục 5.1.2 Khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng này, xem như Công Ty đã từ chối quyền bán Nhà Ở tại nền đất […………] và Khách Hàng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng sau khi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng.
Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, Công Ty bị phạt vi phạm hợp đồng là 12%/tổng giá trị Hợp đồng này là […………………..]. Công Ty có trách nhiệm thanh toán khoản tiền phạt này và hoàn trả toàn bộ số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán cho Công Ty kèm theo một khoản tiền phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán được tính từ thời điểm khách hàng đã thanh toán tương ứng với từng đợt.
5.1.4       Ký kết Thỏa Thuận Xây Dựng Phần Móng Nhà, Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai với Khách Hàng theo đúng quy định tại Hợp Đồng;
5.1.5       Phải hoàn lại toàn bộ số tiền đặt cọc và các khoản tiền Khách Hàng đã thanh toán và bị phạt một khoản là 12%/tổng giá trị Hợp đồng này là […………………..] nếu Công Ty từ chối bán Nhà Ở tại nền đất […………]cho khách hàng và/hoặc không ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai với Khách Hàng theo đúng quy định tại Hợp Đồng này, trừ trường hợp do lỗi của Khách Hàng hoặc do sự kiện bất khả kháng. Công Ty có trách nhiệm thanh toán khoản tiền phạt này và hoàn trả toàn bộ số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán cho Công Ty kèm theo một khoản tiền phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán được tính từ thời điểm khách hàng đã thanh toán tương ứng với từng đợt.
5.1.6       Xây dựng hoàn thành và Ký kết Biên Bản Bàn  Nhà Ở cho Khách trong vòng 18 tháng kể từ ngày Ký kết Biên Bản Bàn  Giao Nền Đất Xây Dựng Nhà. Trường hợp quá 30 (ba mươi) ngày mà Công ty vẫn chưa bàn giao Nhà Ở cho khách hàng Công ty sẽ chịu phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán với điều kiện Khách hàng thanh toán đúng và đủ theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Trường hợp thời gian chậm bàn giao Nhà Ở quá 03 (ba) tháng, xem như Công Ty đã từ chối quyền bán Nhà Ở tại nền đất […………] và Khách Hàng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng sau khi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng.
Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, Công Ty bị phạt vi phạm hợp đồng là 12%/tổng giá trị Hợp đồng này là […………………..]. Công Ty có trách nhiệm thanh toán khoản tiền phạt này và hoàn trả toàn bộ số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán cho Công Ty kèm theo một khoản tiền phạt 1,5%/tháng trên tổng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán được tính từ thời điểm khách hàng đã thanh toán tương ứng với từng đợt.
5.1.7       Có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu Nhà ở cho Khách Hàng và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến Nhà Ở cho Khách Hàng theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu Nhà ở và các giấy tờ liên quan cho Khách Hàng trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 8 theo Điều 2 của Hợp đồng này. Khi Khách Hàng tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu Nhà ở thì Bên bán chỉ phải hỗ trợ và cung cấp các hồ sơ pháp lý về Căn hộ cho Bên mua;
5.1.8       Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán Nhà Ở theo quy định của pháp luật.
5.2.           Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng:
5.2.1       Đặt cọc, thanh toán cho Công Ty đầy đủ và theo đúng quy định trong Hợp Đồng này;
5.2.2       Thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan trong quá trình sở hữu, sử dụng, định đoạt Nhà Ở theo quy định của pháp luật, đơn vị cung ứng dịch vụ như sau:
(i)          Phí quản lý Dự Án là […………] cho mỗi mét vuông diện tích khuôn viên quyền sử dụng đất, được tính từ thời điểm Hai bên ký Biên Bản Bàn Giao nền đất và/hoặc hạ tầng công trình đã hoàn thành cơ bản (khi Khách hàng có thể tiến hành xây dựng phần móng).  Mức phí này được đóng hàng năm/quý cho Công Ty /Đơn vị quản lý điều và có thể được điều chỉnh theo từng năm trên cơ sở tính toán phù hợp với thực tế;
(ii)        Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy Chứng Nhận: thanh toán theo thông báo của Công Ty khi Công Ty thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận.
(iii)     Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật và/hoặc Đơn vị cung ứng dịch vụ phát sinh trong quá trình sở hữu, sử dụng, định đoạt Nhà Ở của Khách Hàng: thanh toán theo quy định của pháp luật và/hoặc Đơn vị cung ứng dịch vụ.
5.2.3       Ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai với Công Ty theo đúng quy định tại Hợp Đồng này và thanh toán theo đúng tiến độ quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai;
5.2.4       Ký kết Biên bàn Giao Nền Đất Xây Dựng Nhà, Thỏa Thuận Xây Dựng Phần Móng Nhà theo thông báo của Công Ty;
5.2.5       Nếu khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Điều 2, Khách Hàng sẽ phải thanh toán cho Công Ty khoản lãi suất bằng 1,5%/tháng tính trên số tiền chậm thanh toán, được tính từ ngày đến hạn đến ngày Khách Hàng đã thanh toán đủ (bao gồm cả khoản lãi suất do chậm thanh toán). Tuy nhiên, thời gian thanh toán của mỗi đợt có thể trễ hơn 07 (bảy) ngày kể cả ngày Thứ bảy và Chủ nhật. Trường hợp thời gian chậm thanh toán quá 30 (ba mươi) ngày của mỗi đợt hoặc quá 60 (sáu mươi) ngày cộng dồn của các đợt thanh toán, xem như khách hàng đã từ chối quyền mua nền đất […………]và Công Ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng sau khi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng.
Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, Khách Hàng bị phạt vi phạm hợp đồng là 12%/tổng giá trị Hợp đồng này là […………………..], và Công Ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại cho Khách Hàng đã thanh toán cho Công Ty.
5.2.6       Trường hợp Khách Hàng muốn chuyển nhượng Hợp Đồng Đặt Cọc này cho một Bên Thứ Ba hoặc người mà khách hàng chỉ định thì phải tuân thủ theo các điều kiện sau:
(i)                Toàn bộ tiền đặt cọc và các khoản thanh toán theo từng đợt mà khách hàng đã thanh toán cho Công ty sẽ được kết chuyển sang cho khách hàng mới và khách hàng mới sẽ tiếp tục thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng này.
(ii)             Ký kết Biên Bản Hủy Hợp Đồng Đặt cọc và Công Ty ký lại Hợp đồng mới với người/bên nhận chuyển nhượng.

 

ĐIỀU 6: THÔNG BÁO

6.1             Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi cho Bên còn lại theo Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và gửi đến Bên còn lại như địa chỉ đã nêu ở phần đầu Hợp Đồng. Mỗi Bên phải thông báo ngay cho Bên còn lại sự thay đổi địa chỉ (nếu có) để được loại trừ lỗi trong trường hợp không nhận được thông báo.
6.2             Mọi thông báo mà một Bên gửi cho Bên còn lại theo địa chỉ ghi trong Hợp Đồng này được xem là Bên còn lại nhận được:
-         Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký biên nhận; hoặc
-         Vào ngày người gửi nhận được báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi bằng fax; hoặc
-         Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

ĐIỀU 7: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
7.1             Sự kiện bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra ngoài tầm nhận biết và kiểm soát của Bên bị tác động, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như thiên tai, chiến tranh (có tuyên bố hay không), đình công, nổi loạn, phá hoại, sự thay đổi trong chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch Dự Án của Nhà nước, sự chậm trễ của cơ quan, cán bộ Nhà nước có thẩm quyền. Sự khó khăn về tài chính đơn thuần không được xem là bất khả kháng trong mọi trường hợp.
7.2             Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng của một Bên sẽ không bị xem là vi phạm Hợp Đồng hoặc không làm phát sinh khiếu nại vi phạm đó nếu có nguyên nhân phát sinh từ hay liên quan đến sự kiện bất khả kháng với điều kiện:
(i)                Bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp cản trở hoặc gây chậm trễ việc thực hiện nghĩa vụ đó của Hợp Đồng;
(ii)             Bên Bị tác động đã cố gắng áp dụng mọi khả năng có thể để khắc phục tác hại của sự kiện bất khả kháng;
(iii)           Bên Bị tác động phải thông báo ngay cho Bên còn lại về việc xảy ra bất khả kháng và, trong vòng 10 (mười) ngày, gửi cho Bên còn lại một văn bản thông báo nêu rõ các biện pháp khắc phục tình hình được áp dụng và cung cấp các thông tin về sự kiện bất khả kháng gây cản trở cho việc thực hiện Hợp Đồng có xác nhận hợp lệ của chính quyền địa phương có liên quan; và
(iv)           Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng mà không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.
7.3             Hai Bên phải tiếp tục thực hiện Hợp Đồng khi sự kiện bất khả kháng không còn, trừ trường hợp Hai Bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
8.1             Trường hợp thời điểm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Hợp Đồng rơi vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm đó được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo theo quy định của pháp luật.
8.2             Hai Bên cam kết thực hiện đúng các quy định trong Hợp Đồng. Trường hợp có tranh chấp phát sinh, Hai Bên phải thiện chí hợp tác cùng nhau giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau thông qua việc thương lượng và hòa giải. Trường hợp Hai Bên không tự giải quyết được, vụ việc sẽ do toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện có trách nhiệm chịu mọi phí tổn liên quan đến việc kiện.
8.3             Mọi thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này đều phải được lập thành Phụ lục và có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của Hai Bên (trừ trường hợp Khách Hàng là cá nhân thì không phải đóng dấu). Tất cả các Phụ lục kèm theo Hợp Đồng (nếu có) là phần bổ sung và không tách rời của Hợp Đồng này, có giá trị thực hiện như Hợp Đồng. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Hợp Đồng và Phụ lục thì các quy định của Phụ lục sẽ được ưu tiên áp dụng.
8.4             Mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ trước đây dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa Hai Bên có liên quan đến nội dung Hợp Đồng này sẽ không còn giá trị kể từ ngày ký Hợp đồng này.
8.5             Trường hợp bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này bị coi là vô hiệu, bất hợp pháp, mất hiệu lực hoặc không có tính cưỡng chế toàn bộ hoặc một phần thì quy định đó sẽ được xem là không có hiệu lực giữa Hai Bên và những quy định còn lại của Hợp Đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực, trừ khi cách hiểu này cơ bản hủy hoại lợi ích của giao dịch giữa Hai Bên. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hai Bên sẽ thương lượng để thay thế quy định bị vô hiệu đó, nếu có thể, bằng một quy định khác có hiệu lực theo tinh thần và mục đích của quy định đó.
8.6             Việc bất kỳ Bên nào không yêu cầu Bên còn lại thực hiện một nghĩa vụ tại một thời điểm không được xem là tiếp tục miễn cho Bên còn lại khỏi thực hiện nghĩa vụ đó về sau. Việc bất kỳ Bên nào chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cũng không được xem là Bên đó sẽ từ bỏ quyền tiến hành các biệp pháp xử lý theo quy định tại Hợp Đồng đối với bất kỳ vi phạm nào của Bên còn lại.
8.7             Hợp Đồng này được lập thành 03 (ba) bản, Công Ty giữ 02 (hai) bản, Khách Hàng giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp quá 01 (một) ngày kể từ ngày Hợp Đồng này được ký mà Công Ty vẫn chưa nhận đủ tiền cọc đợt 1 thì Hợp Đồng này mặc nhiên hủy bỏ mà không có bất cứ khoản phạt vi phạm hay bồi thường thiệt hại được áp dụng đối với bất cứ Bên nào, đồng thời, Khách Hàng sẽ bị mất số tiền giữ chỗ (nếu có), mất quyền mua Nhà Ở.
CTY […………………]
KHÁCH HÀNG
TỔNG GIÁM ĐỐC


Bản quyền thuộc về Yalpus.com
---

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.
Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment