• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Yalpus.com - Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng được sử dụng để thực hiện thanh lý (chấm dứt) Hợp đồng, thông thường thì khi các bên đã thực hiện hết các nội dung đã thoả thuận của Hợp đồng. Khi lập Biên bản thanh lý Hợp đồng này, các bên muốn xác nhận lại một lần nữa là Hợp đồng đã thực hiện xong và được chấm dứt, nhưng trong một số trường hợp vì nhiều lý do khác nhau thì khi Hợp đồng chưa thực hiện xong mà các bên vẫn có thể thanh lý (hay còn gọi là Thanh lý Hợp đồng trước thời hạn). Biên bản thanh lý Hợp đồng cũng là căn cứ để tránh việc khiếu kiện hay phát sinh những yêu cầu khác không mong muốn sau khi thực hiện xong. 

>> Phụ lục Hợp đồng là gì?
>> Hợp đồng thuê nhà làm Văn phòng
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)

Trong một số trường hợp Thanh lý Hợp đồng trước thời hạn mà có khả năng xảy ra tranh chấp mà một bên cần ký kết với một chủ thể khác để thực hiện công việc trong hợp đồng này thì các bên nên cố gắng ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng này trước khi ký kết Hợp đồng mới với chủ thể khác cũng thực hiện cùng một công việc trong Hợp đồng đang được thanh lý. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thương lượng thanh lý Hợp đồng thì các bên có thể thoả thuận việc thanh lý trước còn những vấn đề chưa thoả thuận được thì ghi nhận để thoả thuận sau hoặc yêu cầu thẩm định hoặc bên thứ ba giải quyết (nếu một trong các bên thiện chí).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------oo0oo--------


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Về việc Thanh lý đối với Hợp đồng [●] [1]
 

- Căn cứ vào Hợp đồng [●] số: [●] ký ngày [●] giữa Công ty TNHH [●] và Công ty Cổ phần [●];
- Căn cứ vào tình hình thực hiện của Hợp đồng nêu trên;  (hoặc Căn cứ vào nhu cầu và mong muốn của các bên về việc thanh lý Hợp đồng nêu trên trước thời hạn;)

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm 2016 tại Văn phòng Công ty TNHH [●] có địa chỉ tại [●] chúng tôi gồm có:

BÊN A: [………………TÊN CÔNG TY…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….].
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.
(Sau đây gọi là "Bên A")

BÊN B: [………………TÊN CÔNG TY…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….].
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.
(Sau đây gọi là "Bên B")

NỘI DUNG THOẢ THUẬN

Hai bên thống nhất ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng (sau đây gọi là "Biên Bản") để thoả thuận chấm dứt ( hoặc chấm dứt trước thời hạn đối với) Hợp đồng [●] số: [●] ký ngày [●] giữa Công ty TNHH [●] và Công ty Cổ phần [●] (sau đây gọi là "Hợp đồng") với nội dung sau:

ĐIỀU 1. THOẢ THUẬN THANH LÝ

1.1 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực và được thanh lý kể từ ngày: [●]

1.2 Nghĩa vụ của Bên B đối với Bên A: [2]
a. Bên B đã hoàn tất các công việc theo Hợp đồng cho Bên A.
(hoặc Bên B đã thực hiện các công việc theo Hợp đồng cho Bên A như sau: [●])
b. Các công việc mà Bên B còn phải thực hiện cho Bên A như sau: [●]
c. Thời hạn Bên B hoàn thành các còn lại cho Bên A là: [●]
(đối với Hợp đồng mua bán hàng hoá thì các bên ghi vào số lượng hàng hoá/ sản phẩm)

1.3 Nghĩa vụ của Bên A đối với Bên B:
a. Số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B trước khi thanh lý Hợp đồng này là: [●]
b. Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho Bên B khi thanh lý Hợp đồng này là: [●] [3]
c. Thời điểm Bên A thanh toán số tiền còn lại cho Bên B là: [●] [4]

(Trường hợp khi ký kết Hợp đồng có các khoản đặt cọc/ tạm ứng/... thì các bên cũng ghi vào biên bản về việc hoàn trả các khoản này lại cho bên đã đặt cọc/ tạm ứng trong một thời hạn nhất định. Đối với các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng/ bồi thường thiệt hai thì các bên cũng phải ghi vào Biên bản)

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B [5]

2.1 Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận của Biên bản này và Hợp đồng đã được thanh lý.

2.2 Cam kết các công việc Bên A đã thực hiện theo Hợp đồng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B và Bên A không có bất kỳ quyền, lợi ích nào đối với các công việc đã thực hiện theo Hợp đồng.

2.3 Cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến nội dung thoả thuận này cho bất cứ bên nào.

2.4 Không có bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của Dự án án phim mà Bên A đang thực hiện.

2.5 Hỗ trợ và hợp tác với Bên A và các bên có liên quan trong quá trình bàn giao công việc (nếu thanh lý trước thời hạn) và thanh lý Hợp đồng này.

2.6 Cam kết hoàn tất các công việc còn lại theo như Biên bản này và Hợp đồng đã ký kết. (hoặc có thể là phải giao tiếp số hàng hoá/ sản phầm còn lại)

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1 Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận của Biên bản này và Hợp đồng được thanh lý.

3.2 Thanh toán cho Bên A số tiền còn lại theo như Điều 1 của Biên bản này.

3.3 Hỗ trợ và hợp tác với Bên B và các bên có liên quan trong quá trình bàn giao công việc (nếu thanh lý trước thời hạn) và thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. THOẢ THUẬN KHÁC

(Các bên thoả thuận các nội dung chi tiết liên quan đến việc Thanh lý Hợp đồng này).

4.1 [……]

4.2 […..]

4.3 [……]

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Biên bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

5.2 Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 01 (một) bản để thực hiện.

5.3 Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đại diện Bên A
Giám đốc
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Đại diện Bên A
Giám đốc
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---
Chú thích:

[1] Nêu Tên Hợp đồng, số HĐ và ngày ký Hợp đồng mà các bên muốn thanh lý.

[2] Tuỳ trường hợp là thanh lý Hợp đồng khi thực hiện xong hay là thanh lý trước thời hạn mà các bên quy định nghĩa vụ còn phải thực hiện hoặc đã thực hiện xong các nghĩa vụ theo Hợp đồng. Lưu ý đối với các nghĩa vụ về bảo hành/ bảo trì vẫn còn hiệu lực cho dù là các bên đã thực hiện xong hợp đồng.

[3] Lưu ý khấu trừ các nghĩa vụ thuế và các khoản tạm ứng (nếu có).

[4] Thời điểm thanh toán này có thể thoả thuận sau thời điểm ký biên bản này một vài ngày (mục đích là ký biên bản trước); hoặc có thể là bên kia phải quyết toán công nợ (nếu có) hoặc phải bàn giao xong công việc nếu thanh lý trước thời hạn.

[5] Có thể bổ sung thêm các nội dung tạm ứng kinh phí mà một bên đã nhận và phải thực hiện xong mới được nhận một khoản tiền (nếu có) nhưng mục đích ưu tiên vẫn là ký được biên bản thanh lý này thường là đối với thanh lý trước thời hạn.


Bản quyền thuộc về Yalpus.com

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
>> CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS
>> Liên hệ với Yalpus


Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment