• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Yalpus.com - Hợp đồng lao động này được lập trên cơ sở các quy định mới nhất của Bộ luật lao động năm 2012, bao gồm các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động. Cần lưu ý là Bộ luật lao động hiện hành được ban hành ngày 18/6/2012, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 và đã bãi bỏ quy định bắt buộc sử dụng Mẫu Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành. Từ ngày 1/5/2013, các bên được tự do soạn thảo Hợp đồng lao động để ký kết nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định.

>> Phụ lục Hợp đồng lao động
>> Biên bản Thanh lý Hợp đồng
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------oo0oo--------


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ……/LĐ/2016

- Căn cứ bộ Luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm 2016 tại Công ty […] có địa chỉ tại […….] chúng tôi gồm có:

1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH ABC
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.

(Sau đây gọi là “Bên A”)

2. BÊN B: NGƯỜI L AO ĐỘNG

Ông (Bà): […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú  (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú hoặc địa chỉ liên hệ): […………………………………….]

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động này (Sau đây gọi là “HĐLĐ”) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG
1.1 Loại hợp đồng lao động: Có thời hạn […...] tháng từ ngày [……………] đến ngày [……………].

1.2 Công việc mà người lao động phải thực hiện:

- Phụ trách các công việc kế toán, tài chính của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

- Thực hiện công việc theo bảng mô tả công việc (nếu có) và các nhiệm vụ cụ thể khác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và sự phân công của cấp trên.

1.3 Chức vụ: Kế toán trưởng.

1.4 Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty tại  [……………]  TPHCM và những địa điểm khác theo yêu cầu của công ty.

ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
2.1 Thời gian làm việc bình thường: theo yêu cầu công việc, không quá 8 giờ 1 ngày, 47 giờ một tuần. Thời gian làm việc cụ thể trong tuần sẽ do công ty quy định và có thể được thay đổi, điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh hoạt động của công ty vào từng thời điểm. Trong 02 (hai) tháng làm việc đầu tiên kể từ ngày ký Hợp đồng này Bên B được dành thời gian để sắp xếp, bàn giao tại công ty cũ nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tất cả các công việc được giao và đảm bảo thời gian làm việc tại công ty tối thiểu là [……] giờ/ tuần.

2.2 Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động lao thêm giờ nếu được sự đồng ý của người lao động nhưng đảm bảo số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày và được trả lương làm thêm giờ.

2.3 Được cấp phát những dụng cụ làm việc: phù hợp với yêu cầu công việc và quy định chung của công ty.

2.4 Điều kiện an toàn, vệ sinh lao động: theo quy định của pháp luật và uy định của công ty.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG)
3.1. Quyền lợi:

3.1.1 Thu nhập: bao gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác (nếu có) và tiền thưởng (nếu có)

- Tiền lương trong thời gian 02 (hai) tháng đầu tiên là: 5.000.000 VNĐ/tháng.

- Tiền lương trong thời gian còn lại của Hợp đồng này là: 10.000.000 VNĐ/ tháng.

- Phụ cấp chức vụ: Theo thoả thuận của Công ty và người lao động được đính kèm theo Hợp đồng này.

- Các khoản bổ sung khác (nếu có): […….]

- Tiền thưởng (nếu có): Bên A sẽ xem xét chi thưởng cho Bên B căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả kinh doanh của công ty.

- Lương làm thêm giờ: theo quy định của pháp luật.

3.1.2. Hình thức và phương thức trả thu nhập:

- Hình thức: một tháng một lần vào ngày: […..]

- Phương thức trả thu nhập: […….]

3.1.3.Chế độ nâng thu nhập: theo quy định của Công ty và kết quả kinh doanh của Công ty.

3.1.4. Các quyền lợi khác:

- Thu nhập tháng 13: phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Bên A và hiệu quả làm việc của Bên B. Công ty có thể xem xét trả cho người lao động lương tháng 13. Hình thức, phương thức, kỳ hạn chi trả lương tháng 13 (nếu có) do Bên A quyết định.

- Chế độ nghỉ ngơi:

· Ngày nghỉ hàng tuần: […..]

· Ngày nghỉ hàng năm: 12 ngày nghỉ/ năm. Mỗi 05 (năm) năm làm việc tại Công ty được cộng thêm 01 (một) ngày nghỉ.

· Ngày nghỉ lễ tết: theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ:

- Thực hiện và hoàn thành nghiêm túc mọi công việc, trách nhiệm đã cam kết trong HĐLĐ và bảng mô tả công việc

- Tuân thủ nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể (nếu có), Nội quy công ty và Pháp luật Việt Nam.

- Tuân thủ thỏa thuận về bảo mật thông tin đã ký kết với công ty.

- Chịu trách nhiệm bồi thường tất cả thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho công ty. Khoản bồi thường sẽ được xem xét tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi và vi phạm trên thực tế

- Chấp hành xử lý kỷ luật của cộng ty theo quyết định của hội đồng kỷ luật nếu có hành vi vi phạm nội quy công ty hoặc không nằm trong nội quy công ty nhưng gây thiệt hại đến lợi ích, danh dự của công ty. Mức độ xử lý kỷ luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.

- Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN, Đoàn phí công đoàn và Thuế TNCN thuộc nghĩa vụ của Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A (CÔNG TY)
4.1 Nghĩa vụ

- Bảo đảm việc làm cho bên A và thực hiện nội dung đã cam kết trong HĐLĐ

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của bên B theo HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể

- Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN, Đoàn phí công đoàn và các khoản khác thuộc nghĩa vụ của Bên A.

4.2. Quyền hạn:

- Quản lý, điều hành bên B hoàn thành công việc theo HĐLĐ (bố trí, điều chuyển, tạm ngưng việc…)

- Tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ, kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và nội quy công ty.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

5.1 Những vấn đề về lao động không được quy định chi tiết trong HĐLĐ này thì áp dụng quy định của Thỏa ước lao động tập thể (nếu có), trong trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

5.2 Khi Bên A và Bên B ký kết phụ lục hợp đồng thì phụ lục hợp đồng là một bộ phận của HĐLĐ và có hiệu lực như HĐLĐ

5.3 HĐLĐ này có hiệu lực kể từ ngày ký

5.4 Hợp đồng này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)Bản quyền thuộc về Yalpus.com

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 
>> CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS 
>> Liên hệ với Yalpus 


Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment