• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG (Song ngữ Anh - Việt)

Yalpus.com -  Hợp đồng thuê nhà xưởng song ngữ Anh - Việt được lập bởi một bên có nhà xưởng cho thuê và bên đi thuê là một Công ty ở nước ngoài thuê để mở Công ty (dự án đầu tư có xưởng sản xuất), cụ thể là để xin Giấy chứng nhận đầu tư và Thành lập Công ty tại Việt Nam. Bên thuê nhà xưởng là một Công ty nước ngoài và chưa có Giấy phép đầu tư tại Việt Nam nên trong Hợp đồng sẽ có những thoả thuận để dự liệu những tình huống xấu có thể xảy ra và có những thoả thuận hợp lý cho cả hai bên.

>> Hợp đồng Thuê nhà làm văn phòng
>> Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom—Happiness

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

FACTORY LEASING CONTRACT

Hôm nay, ngày 3 tháng  2 năm 2016, tại Văn phòng Công ty [...], địa chỉ [...], phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
Today, it’s Feb 3rd, 2016, at the office of [...] Co.,Ltd, [...], Phu Loi ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong.
Hereinafter we signed as follows:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:
Tên Công ty: CÔNG TY TNHH [...]
·  Địa chỉ: [...], phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
·  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [...] do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày [...]
·  Số tài khoản Ngân hàng [……] tại Ngân hàng [……] – Chi nhánh [……]
·  Đại diện bởi: [...] – Chức vụ: Giám Đốc
·  Tel: 0650 [...]     
·  Fax: 0650 [...]
Sau đây gọi là bên A

LANDLORD  PARTY:
Company name: [...] CO., LTD
·  Address: [...], Phu Loi ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong
·  Business license No. [...], Dated [...], issued by Planning and Investment Department- Binh Duong province
·   Bank Account No. [……] at [……] – Branch [……]
·  Represented by: [...] – Position: Director
·  Tel: 0650 [...]     
·  Fax: 0650 [...]
Hereinafter referred to as “Party A”

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:
·  Tên Công ty: [...] Ltd
·  Địa chỉ: [...],  Bridge Hewick , UK
·  MST: [...]
·  Đại diện bởi: [...] – Chức vụ: Giám Đốc
·   Điện thoại: +44 (0) [...]         Fax:+44 (0)[...]
Sau đây gọi là bên B
TENANT PARTY:
·  Company name: [...] Ltd
·  Address: [...],  Bridge Hewick , UK
·  Tax Code: [...]
·  Represented by: [...]Position: Director
·   Tel: +44 (0)[...]         Fax:+44 (0)[...]
Hereinafter referred to as “Party B”

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là Bên hoặc gọi chung là các Bên.
“Party A” and “Party B” hereinafter referred to as “Party” and collectively the “Parties”.

XÉT RẰNG:
-              Bên A là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh cho thuê nhà xưởng và là chủ quyền sở hữu nhà xưởng và chủ quyền sử dụng đất hợp pháp theo như Điều 1 của Hợp đồng này căn cứ vào các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số [...], do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày [...].
-              Bên B là một doanh nghiệp nước ngoài đang có nhu cầu cần thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư và xin giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

RECITALS:
-              Party A is a enterprise having business in leasing buildings and is a landlord of factory and land using right under Article 1 of this Agreement pursuant to the certificate of land using rights , ownership of housing and land assets associated with No. [...] by Binh Duong People Committee dated [...].
-              Party B is a foreign enterprise wishing to rent factory for the implementation of investment projects and apply for investment certificates and certificates of business registration in Binh Duong province, Vietnam.

Bên A và Bên B thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng với những điều khoản và điều kiện như sau :
Both Party A and Party B have mutually agreed to enter into this factory leasing contract with the following terms and condition:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Artcile 1: Content of the contract
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng [...]m2 nằm trên diện tích đất [...]m2 thuộc chủ quyền của bên A tại [...], xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
            Party agreed for leasing and party B agreed with rental factory in [...]m2 located on land area of [...]m2 belong to party A’s own right at [...], Tan Dinh village, Ben Cat district, Binh Duong
1.2. Mục đích thuê: dùng làm cơ sở kinh doanh và xưởng sản xuất.
           Rental purpose: used for business and manufacturing factory
1.3 Khuôn viên nhà xưởng bao gồm:
a)         Khu văn phòng bên ngoài có diện tích 3.5x20m – đính kèm bản vẽ phác thảo văn phòng
b)        Khu nhà vệ sinh cho công nhân xưởng sản xuất: gồm 3 nhà vệ sinh
c)         Khu vực đậu xe phía trước
d)        Khu vực nhà ăn (căn tin) gắn liền với khối văn phòng: tối thiểu 35m2
e)         Tất cả vị trí cho hạng mục bên trên có  bản vẽ đính kèm
1.3      The factory premises include :
a)        External Office Block of  3.5 x20 mtrs  -see sketch attached.
b)        Factory Toilet Block ( 3 Toilets)
c)         Parking Area to front
d)        Min 35 sq. mtr Canteen area Attached to Office Block
e)         All of the above located as per attached.

Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
Article 2: Duration of the factory leassing contract 
2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là cố định cho 5 năm được tính từ ngày 1/3/2016  đến ngày 1/3/2021 mà không được bên nào chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, trừ khi hai bên thoả thuận với nhau bằng văn bản
Duration of the factory lease: 05 (five) years, commencing on 1st March 2016 and ending on 1st Marrch 2021, with no break on either side , unless by mutual written agreement of both parties.
2.2 Hợp đồng này được ký tạm để xin bổ sung hồ sơ xin giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh, nhưng khi có giấy phép kinh doanh sẽ chỉnh sửa hợp đồng thay đổi tên công ty tại Anh Quốc của bên B thành tên tên công ty tại Việt Nam của bên B.
This contract is signed temporarily in order to modify for documents to apply the investment and  business licence, but once, the business licence is granted, we will change the company name of party B in UK into company name of party B in Vietnam
            
 Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Article 3: Price – Payment method
3.1 Giá thuê nhà xưởng nói trên là: 66,000,000 VNĐ/ tháng (bằng chữ sáu mươi sáu triệu đồng)
Factory Leasing Price : 66,000,000 VND/month ,( In words: sixty six millions Vietnam dong only)
Giá thuê nói trên bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này; và không bao gồm tiền điện, điện thoại, fax, chi phí dịch vụ vệ sinh trong nhà và các chi phí khác do Bên B sử dụng.
The about rental fee includes VAT 10% and all kinds of related tax that may arise under this contract; and excludes costs of electricity, telephone, fax, sanitation services inside the house and other services in the course of using those equipment/services by Party B.
Giá thuê nói trên sẽ ổn định trong suốt thời gian thuê theo điều 2.1.
The about leasing price is fixed for the duration of the lease mentioned in Article 2.1.
Phương thức thanh toán : Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin ở phần đầu của Hợp đồng này.
Payment method: Either by in cash or transfer via banking by the information of the beginning of this contract.
3.2 Trong trường hợp thanh toán chậm so với thời gian quy định nói trên, Bên B phải thanh toán cho Bên A chi phí phụ trội bằng 0,03% ( không phẩy không ba phần trăm) cho mỗi ngày chậm thanh toán trên tổng số tiền chậm thanh toán.
In Case such payment is made later than the stipulated date, Party B has to Party A an additional charge of 0.03% [zero point zero three percent] per one day of such delayed payment.
3.3 Bên A sẽ xuất hoá đơn VAT cho bên B trước ngày thứ ba đầu hàng tháng và bên B sẽ thanh toán từ ngày 1-10 đầu hàng tháng.
Party A will issue VAT invoice to party A before the third day each month and Party B will make a payment from 1-10th each month.

Điều 4: ĐẶT CỌC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC
Article 4. Security deposit and settlement of security deposit
4.1 Bên B sẽ đặt cọc cho bên A số tiền là 5 tháng còn lại  và 10%VAT cho 6 tháng (vì đã đặt cọc trước 1 tháng) mà tương ứng số tiền 336,000,000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm ba mươi sáu triệu đồng). Số tiền này sẽ được thanh toán trong vòng 10 ngày  khi bên B được cấp giấy chứng nhận đầu tư  (hoặc các giấy phép tương tự) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tai địa chỉ nhà xưởng nêu trên.
Party B will deposit with balance 5 rental months and 10% VAT  for 6 months (due to deposit 1 month already) with amount of 336,000,000 VND,( In words:three hundred and thirty six million Vietnam dong only). This amount will be paid within 10 days after party B is granted the investment certification (or business license) at above factory address.
4.2 Khoản tiền đặt cọc này sau khi đã trừ đi các khoản chi phí (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Bên B trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc hợp đồng.
Such amount of security deposit after deducting costs (if any) will be refunded to Party B within 05 [five] working days after the proper termination of this present contract.

Điều 5: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
Right and Responsibility of both parties
5.1.  Trách nhiệm và quyền hạn của bên A:
Right and Responsibility of party A
5.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
Party A ensures to make sure usage wholly for factory premise legally and create convenient condition in order that party B can use the premise effectively
         5.1.2. Khuôn viên nhà xưởng này sẽ được cung cấp nguồn điện 250KVA khi bàn giao công trình. Bên A đồng ý nâng cấp trạm điện 350 KVA với chi phí mỗi bên chịu 50% vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn thuê nhà xưởng trong vòng 3 tháng khi Bên A nhận được công văn yêu cầu của bên B
              The premises will be connected to a 250 KVA dedicated power supply, on completion /handover.  Party A further agrees to upgrade the power supply at a 50/50 shared cost  with fabricant  to 350KVA should this be required at any point within the lease term, within 3 months of receiving a written request from party B
         5.1.3 Bên A sẽ lắp đặt và cung cấp đầy đủ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho bên B
         Party A will assembly and supply enough water source for production and living
5.1.4 Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.
Party A makes sure the construction building strongly, if within using process, there happens accidents to life and assets of party B, party A must take all responsibility
5.1.5  Chịu trách nhiệm cho việc bảo trì kết cấu nhà xưởng hàng năm và đồng ý  sửa chữa miễn phí bất kỳ kết cấu nào của nhà xưởng bị hư hại( bao gồm rò rỉ trên mái nhà) ngay, miễn rằng nó không phải do bên B gây ra. Bất kỳ hư hại nào từ việc cải thiện nhà xưởng phát sinh từ sai kết cấu nghiêm trọng nhà xưởng sẽ do bên A chịu trách nhiệm. vả bên A cần sửa chữa trong vòng 10 ngày tối đa. Việc bên A chậm trễ sửa chữa  thì bên A phải bồi thường thiệt hại nếu gây cản trở cho việc kinh doanh của bên B.
The landlord is responsible for the maintenance & structure of the building  yearly, and agrees to fix and repair freely any structural defect to the fabric of the building  ( including any leak in the roof) promptly , provided it is not as a result of any damage caused by the occupation of the tenant. Any damage to the the contentments /improvements of the building arising from a serious structural failure of the building will be the responsibility of party A and party A needs to fix within 10days at maximum. If party A delays in fixing caused the obstacles in party B’s operation, party A will compensate the loss
5.1.6 Việc bảo trì nguồn điện  hàng năm bao gồm trạm biến áp bên ngoài đến điểm nối điện vào văn phòng là trách nhiệm của bên A.
Maintenance of the power supply yearly up to the entry point into  office  building ( including the main external transformer) is the responsibility of Party A.
5.1.7. Bên A đảm bảo rằng vào mọi thời điểm bên B có thể cho phương tiện vận chuyển ra vào: a) cửa chính của khuôn viên nhà xưởng của bên A và b) 4 cửa chính vào trong nhà xưởng mà bên B thuê, và vỉa hè quanh nhà xưởng để đi vào 4 cửa chính là trong điều kiện hoạt động tốt và không bị cản trở tạm thời hay vĩnh viễn, ngoại trừ bảo trì cần thiết như bên A đã lên kế hoạch nhưng không quá 05 ngày làm việc cho mỗi cửa.
Party A must ensure at all times Party B can gain vehicular access to  a) the main gate of the site , and b)  4 main  doors into the factory building  , and that the paved access driveway to the 4 main doors  is maintained in good order and free from any temporary or permanent obstacles that may restrict access, except for planned essential maintenance by party A but not more than 05 working days for each door.
5.1.8  Bên A đồng  ý bàn giao nhà xưởng bắt đầu từ thời hạn thuê, hoàn tất, đảm bảo và chịu mọi mọi thời tiết,với tất cả dịch vụ như đã được thoả thuận tron điều kiện làm việc hoàn toàn tốt như điện, nước, nhà vệ sinh, hệ thống cống rãnh và xây dựng và trang trí nhà văn phòng như đã được thoả thuận. Ngoài ra bên A đồng ý lắp đặt hệ thống PCCC bên ngoài và hệ thống này được hoạt động trong vòng 1 tháng kể từ ngày bàn giao nhà xưởng
Party A agrees to hand over the building at the beginning of the rental term,  Complete, secure and weathertight, with all agreed services in fully working order  I.e. Power, Water , Toilets and Drains, and agreed decoration & fit-out to the office block. Part A further agrees to have the external Fire Fighting system installed and working within 1 calendar month from handover of the building.
5.1.9. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.
To take responsibility to settle payments to tax agency
5.1.10 Đảm bảo và cam kết rằng nhà xưởng nói trên thuộc quyền sở hữu của BÊN A, và BÊN A có đủ quyền hạn được cho thuê, BÊN A đảm bảo rằng nhà xưởng này không bị tranh chấp.
Assuring and committing that the above-mentioned factory belongs to Party A, and Party A has the right to lease/rent it out; that this factory is not in the state of dispute.
5.1.11 Hỗ trợ Bên B trong việc xin các loại giấy phép như giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các thủ tục liên quan đến nhà xưởng và khu đất tại nhà xưởng.
Support Party B in obtaining the licenses as investment certificates, certificates of enterprise registration or other procedures related to the factory and land at the factory area.
5.2.  Trách nhiệm và quyền hạn của bên B:
Right and Responsibility of party B
5.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.
To use the factory in correctly with rental purpose, when party B needs to repair as per party B’s requirement, party B must discuss with party A.
5.2.2. Trên cơ sở hiện trạng của nhà xưởng và bất cứ cải thiện nào như lắp đặt vách ngăn, hệ thống đèn, dây điện và thiết bị do bên B thực hiện là trách nhiệm duy nhất của bên B trong thời gian thuê. Khi kết thúc hợp đồng thuê xưởng, bên B có thể để lại bất kỳ hiện trạng  cải thiện nào với sự đồng ý bằng văn bản của bên A, nếu không khi chấm dứt Hợp đồng thuê nhà xưởng, Bên B phải tháo rời tất cả mà không được gây ra bất cứ thiệt hại nào
The contents of the building and any tenants improvements such as partitioning , lighting ,  electrical wiring and equipment , made by Party B (the tenant)  during the rental term are the sole responsibility of Party B (the tenant) .  At the end of the rental term, party B may only leave in situation any such improvements with the written agreement of Party A, otherwise they will be removed and any resulting damage made good by Party B on termination of the lease.
5.2.3. Bên B sẽ không làm bất kỳ cải thiện nào của nhà xưởng mà không có sự đồng ý của bên A miễn là sự cho phép hay không này là không vô lý ngăn cản cho việc dự định sử dụng của nhà xưởng.
Party B agrees not to make any improvements to the building with the prior agreement of the party A, provided permission or none is not unreasonably withheld given the intended use of the premises.
5.2.4. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
Payment the monthly rental is on time
5.2.5. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư  trang của bản thân.
To takes responsibility for damage, lossage for tools and equipments and private furnitures of party B
5.2.6. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành và giấy phép kinh doanh.
To take responsibility for all business and manufacturing activities in according to the current law and business license.
5.2.7. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.
To settle payment all cost arising in business(besides monthly factory rental cost mentioned at article 3) such as electricity, telephone, internet, business tax… in fully and on time
5.2.8 Bên B được quyền sở hữu khuôn viên nhà xưởng trong thời hạn thuê nhà xưởng, 7 ngày một tuần, 24giờ mỗi ngày, 365 ngày/năm vả có thể tận dụng khuôn viên nhà xưởng cho mục đích đã được dự định mà không có hạn chế, chỉ thị hoặc cản trở bởi bên A.
Party B  has the right to " Quiet Enjoyment" of the premises for the length of the lease term ,    7 days a week , 24 hours a day, 365 days a year,  and may fully utilise the premises for their intended purpose  without restriction, intrusion or encumbrance by party A.
5.2.9  Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền 115,500,000 VNĐ  đã bao gồm VAT 10%, miễn là tất cả các công việc như thoả thuận cho khuôn viên nhà xưởng được hoàn thành đúng thời hạn, đầy đủ và đúng theo thông  số đã được đồng ý, và việc sử dụng và tiếp cận khuôn viên nhà xưởng của bên B vào ngày 1/3/2016. Bên B sẽ thanh toán cho bên A trong vòng 10 ngày từ khi bên A xuất hoá đơn cho bên B
Party B agrees to pay party A) a single lump sum payment of 115,500,000 VND   provided all agreed works to the premises are completed on time ,in full ,to the agreed specification,  and that  full use and access to the premises is available to party B on the 1st of March 2016.  Payment will be made by Party B,  within 10 days of receipt of a VAT invoice from Party A.
5.2.10 Bên B chịu trách nhiệm tự thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC  bên trong nhà xưởng cho bên B với chi phí bên B chịu.
Party B takes responsibility to set up fire fighting system inside the factory and cost is belong to party B
5.2.11 Bên B sẽ hỗ trợ tiền chi phí dọn dẹp vệ sinh cho khuôn viên bên ngoài  nhà xưởng và  NVS công nhân với mức 2,000,000 VNĐ/tháng mà số tiền này bên A sẽ xuất phiếu thu hay hoá đơn cho ben B.
Party B will support by paying cleaning cost for toilet of workers and premise of the  factory with amount of 2,000,000 VND per month, this amount will be issued VAT invoi ce or coolection voucher   by party A

Điều 6: XỬ LÝ VI PHẠM

Article 6. Settlement of contract’s breach
6.1 Thoả thuận thuê nhà xưởng bắt đầu từ 1/3/2016 đến 1/3/2021 khi hoàn tất đầy đủ tất cả công trình xây dựng . Nếu vì bất cứ lý do gì việc xây dựng hoặc chuẩn bị sẽ không hoàn thành vào ngày 1/3/2016 thì Bên B không được yêu cầu trả tiền thuê hoặc đặt cọc 5 tháng còn lại cho đến khi các công trình được hoàn tất và ngoài ra bên A sẽ ban hành cho bên B miễn phí 1 tháng tiền thuê cho mỗi tuần mà bên A chậm trễ. Nếu sau 4 tuần, bất kỳ phần nào như đã thoả thuận chưa được hoàn tất, bên B được quyền chấm dứt thoả thuận và yêu cầu trả lại phần tiền đặt cọc và phải bồi thường cho Bên B số tiền tương đương với tiền đặt cọc trong vòng 10 ngày.
The Rental Agreement is to commence form the 1st March 2016 until  the 1st March 2021, subject to completion  of all building works in full . If for any reason the building or the reparation  is not fully completed by the 1st March 2016    Party B  is not required to pay rent or balance 6 months deposit until the premises are completed , and furthermore  Party A agrees to grant Party B  a rent fee period of 1 month for each full week of delay. The rent free period will apply to the starting month(s) of the rental agreement. If after 4 weeks any part of the agreed works are still not completed , party B reserves the right to terminate the agreement and request the return of deposit payment and must pay to Party B amount equivalent to the amount of security deposit as compensation made to date within 10 days.
6.2 Nếu Bên B chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn mà không tuân thủ quy định của hợp đồng, Bên B sẽ mất tiền đặt cọc.
Should Party B terminate this present contract prior to its expiration without complying with this contract, Party B will lose the amount of security deposit.
Nếu Bên A chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn mà không tuân thủ quy định của hợp đồng, Bên A phải hoàn trả lại cho Bên B tiền đặt cọc, tiền thuê còn thừa của Bên B (nếu có) và phải bồi thường cho Bên B số tiền tương đương với tiền đặt cọc. Đồng thời Bên A có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ các chi phí mà Bên B đã đầu tư tại nhà xưởng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bên B và bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Bên B phải gánh chịu do sự chấm dứt hợp đồng trước thời hạn này gây ra cho Bên B.
Should Party A terminate this present contract prior to its expiration without complying with this contract, Party A will refund Party B the amount of security deposit, the remaining amount of the rental fee, if any, and must pay to Party B amount equivalent to the amount of security deposit as compensation. In addition, Party A is obliged to compensate for all the expenses that Party B has invested in the  factory to cater to the production and business of Party B and compensation for all damages incurred by Party B be due to the termination of the contract before this deadline caused to Party B.

Điều 7: CAM KẾT CHUNG
Article 7: General committment       
            7.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án Bình Dương. Các bên thống nhất chọn Luật Việt Nam là Luật điều chỉnh. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.
Both parties commit to implement correctly all terms and articles in the contract. If there arise disputes or any party violates the contract and then both parties will negotiate mutually. In case in the fact that it’s failed, this will submit to Binh Duong court. Both of Parties agree that Vietnam Law will be chosen to adjust this contracrt. The decision from the court is finial that must be complied by both parties, every cost will be paid by the lost party
7.2 Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.
This present contract is made into 02 [two] copies in Vietnamese and English languages of the equal validity. Each party will keep 01 [one] copies.


Bình Dương, ngày 3 tháng 02 năm 2016
Done in Binh Duong dated Feb 3rd, 2016


ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B
Represented by Party A                                                                Represented by Party B

Ông [...]                                                                   Ông [...]


Bản quyền thuộc về Yalpus.com
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment