• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Yalpus.com - Phụ lục Hợp đồng lao động này được lập trên cơ sở các quy định mới nhất của Bộ luật lao động năm 2012, bao gồm các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động. Cần lưu ý là Bộ luật lao động hiện hành được ban hành ngày 18/6/2012, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 và đã bãi bỏ quy định bắt buộc sử dụng Mẫu Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành. Từ ngày 1/5/2013, các bên được tự do soạn thảo Hợp đồng lao động để ký kết nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định.

>> Mẫu Hợp đồng lao động
>> Phụ lục Hợp đồng là gì? 
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------oo0oo--------


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Về việc: Thoả thuận trách nhiệm công việc

Số: ……/LĐ/2016

- Căn cứ bộ Luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Hợp đồng lao động số [●] được ký kết giữa các bên ngày [●].
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm 2016 tại Công ty […] có địa chỉ tại […….] chúng tôi gồm có:

1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
CÔNG TY TNHH ABC
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.

(Sau đây gọi là “Bên A”)

2. BÊN B: NGƯỜI L AO ĐỘNG 
Ông (Bà): […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú  (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú hoặc địa chỉ liên hệ): […………………………………….]

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Các Bên cùng ký kết Phụ lục Hợp đồng lao động về việc thoả thuận trách nhiệm công việc (sau đây gọi là “Phụ lục”) với những nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung thoả thuận:
1.1 Căn cứ trên nhu cầu của Công ty và người lao động, cũng như sau khi xem xét năng lực của Bên B thì Công ty quyết định bổ nhiệm Bên B làm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty.

1.2 Để động viên cũng như đánh giá, ghi nhận sự đóng góp của Bên B đối với Công ty, Công ty sẽ xét duyệt thưởng hoàn thành nhiệm vụ trong công việc của Bên B theo như Phụ lục này.

Điều 2. Cam kết của Bên B:
2.1 Đồng ý hoàn toàn với sự phân công và bổ nhiệm chức vụ của Công ty đối với mình.

2.2 Cam kết, nỗ thực hoàn thành tất các các công việc được giao.

2.3 Chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai xót nào do mình gây ra (nếu có).

Điều 3. Đánh giá của Bên A:
3.1 Trên cơ sở kết quả Công việc của Bên B, cuối mỗi năm tài chính của Công ty, Bên A sẽ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Bên B để xét thưởng.

3.2 Trong trường hợp, Bên A đánh giá Bên B hoàn thành tất cả các công việc được giao và không có bất kỳ sai xót nào gây ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty thì Bên B được thưởng một số tiền trị giá là 5.000.000 VNĐ / tháng.

3.3 Đồng thời, Bên B phải làm việc cho Công ty ít nhất là đủ 12 tháng thì mới được xét thưởng số tiền nêu trên.

Điều 4. Đề xuất tạm ứng
4.1 Để giải quyết lý do tài chính của Bên B, Bên B đề xuất tạm ứng số tiền thưởng theo Điều 3 của Phụ lục này vào các đợt nhận lương của Bên B trong mỗi tháng.

4.2 Bên B cam kết trong trường hợp Bên B không đáp ứng các điều kiện của Điều 3 của Hợp đồng này thì Bên B sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty theo Phụ lục này.

Điều 5. Điều khoản chung
5.1 Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Phụ lục này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

5.2 Phụ lục này được lập thành 2 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một bản để thực hiện.

5.3 Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.4 Phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng lao động số [●] được ký kết giữa các bên ngày [●].    


BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bản quyền thuộc về Yalpus.com

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 
>> CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS 
>> Liên hệ với Yalpus 


Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment