• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Yalpus.com - Phụ lục Hợp đồng thuê nhà này được các bên ký kết để thay đổi một hoặc một số các điều khoản trong Hợp đồng thuê nhà đã ký kết. Các bên thường ký kết Phụ lục Hợp đồng thuê nhà để thay đổi các điều khoản như: thay đổi giá thuê nhà, thời hạn thuê nhà hoặc phương thức thanh toán,...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số:.../……...


- Căn cứ hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2015, đã ký ngày 01/03/2015 về việc cho thuê căn nhà tại địa chỉ: ....... Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (Hợp đồng thuê nhà);
- Căn cứ phụ lục hợp đồng số ......, đã ký ngày 01/03/2016; (trường hợp trước đó có ký kết các phụ lục)
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng … năm… tại ….. [địa chỉ giao kết Hợp đồng – thông thường là tại địa chỉ nhà cho thuê]

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ:
Họ tên ông : ………………………………….     Sinh ngày: … / … / ……
CMND số: ………………………………….     cấp ngày: … / … / ……
Và vợ là bà: …………………………………. Sinh ngày: … / … / ……
CMND số: ………………………………….     cấp ngày: … / … / ……
Cùng thường trú: ………………………………….….………………………….   
Số tài khoản: ............................................tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
Là đồng chủ sở hữu căn nhà số: ………………………………….………………
Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ………………… cấp ngày … / … / ……
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN THUÊ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Địa chỉ trụ sở chính: .... Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........................... do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp ngày 12/8/2015.
Số tài khoản: ............................................tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Bến Thành
Điện thoại: (08) ....................................... – Fax: .......................................
Họ và tên người đại diện: NGUYỄN VĂN A
Chức vụ: Giám đốc
(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

(*) Lưu ý: Chủ thể ký kết Phụ lục Hợp đồng thuê nhà cũng phải đúng thẩm quyền ký kết như theo Hợp đồng thuê nhà đã ký kết. 
Đối với bên cho thuê nhà là chủ sở hữu căn nhà thì phải được các đồng sở hữu căn nhà ký vào (cả hai vợ chồng hoặc các đồng sở hữu khác). 
Đối với Bên thuê nhà là công ty thì phải được người đại diện theo pháp luật của công ký kết vào hoặc người được uỷ quyền thì phải có văn bản uỷ quyền. Lưu ý trong trường hợp Công ty thay đổi tên hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật thì không ảnh hưởng đến giá trị Hợp đồng thuê nhà và việc ký kết Phụ lục sẽ được ký kết với những thông tin mới (hiện tại).

>> Tham khảo: Lưu ý về cách ghi chủ thể Hợp đồng (các bên)

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng thuê nhà (Phụ lục) với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Thay đổi các nội dung sau đây của Hợp đồng thuê nhà đã ký kết:

1. Điều chỉnh thời hạn thuê nhà (nếu có):
Thời hạn thuê nhà được điều chỉnh là từ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 31/12/2022. Sau thời hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi hết hạn thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

2. Điều chỉnh về giá cho thuê nhà (nếu có):
- Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày 01/1/2018 đến 31/12/2020 là 50.000.000 đồng/tháng (Năm mươi triệu đồng trên một tháng), đã bao gồm thuế VAT.
- Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày 01/1/2021 đến 31/12/2022 là 60.000.000 đồng/tháng (Sáu mươi triệu đồng trên một tháng), đã bao gồm thuế VAT.

Giá thuê nhà trong các thời gian còn lại không thay đổi.

3. Điều chỉnh về phương thức thanh toán (nếu có):
Điều chỉnh thời điểm thanh toán tiền thuê nhà theo từng tháng sáng theo từng quý (ba tháng), cụ thể như sau:
Bên B có nghĩa vụ thanh toán mỗi đợt tiền thuê nhà cho Bên A theo từng quý (ba tháng) một lần vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng dương lịch đầu tiền của mỗi quý thanh toán.

4. Thay đổi số tiền đặt cọc (nếu có):
Thay đổi số tiền đặt cọc từ 120.000.000 VNĐ (một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) thành 180.000.000 VNĐ (một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

5. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có):

(*) Lưu ý: Các bên có thể thay đổi một hoặc một số nội dung đã được thoả thuận trong Hợp đồng thuê nhà đã ký. Trên đây chỉ là ví dụ, ví thế các nội dung đó có thể có hoặc không tuỳ vào từng trường hợp thực tế của các bên. Vì thế khi soạn thảo Phụ lục Hợp đồng thuê nhà các bên cần lưu ý để giữ lại hoặc bỏ đi những nội dung không cần thiết. 

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê nhà số  …/HĐTN- 2015, đã ký ngày 01/03/2015.

Các điều khoản khác trong Hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2015 đã ký ngày 01/03/2015 và các phụ lục số … không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A                   
(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bản quyền thuộc về Yalpus.com

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.
Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment