• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật
Showing posts with label VĂN BẢN PHÁP LUẬT. Show all posts
Showing posts with label VĂN BẢN PHÁP LUẬT. Show all posts

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Yalpus.com   - Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được chính phủ ban hành ngày 03 tháng 02 năm 20...
Read More

NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬT NHÀ Ở 2014 VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

Yalpus.com - Tóm lược những điểm mới quan trọng của Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động sản 2014 được LuatsuDiaoc.com tổng lược và ...
Read More

Luật Kinh doanh BĐS 2014 và các văn bản hướng dẫn

Yalpus.com -    Yalpus xin tổng hợp đến các bạn Luật Kinh doanh BĐS 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật này như sau:
Read More

Mẫu Hợp đồng theo Nghị định 76/2015 trong kinh doanh BĐS

Yalpus.com - Nghị định 76/2015 hướng dẫn Luật kinh doanh BĐS 2014 đã ban hành 6 mẫu hợp đồng trong kinh doanh bất động sản và kèm theo đó...
Read More

Nghị định 76/2015 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Yalpus.com - Ngày 10/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh Bấ...
Read More

Tóm tắt Nghị định 76/2015 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Yalpus.com - Ngày 10/9/2015, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ki...
Read More

Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Yalpus.com -   xin tổng hợp đến các bạn Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật này như sau: 1. Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội ban h...
Read More

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Yalpus.com - Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở 2014 được chính phủ ban hành ngày 20/10...
Read More